ഹലോ

ഹലോ
ഇതു മലയാളം ചെറുകഥ, നോവല്‍ റിവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ബ്ലോഗ് ആണ്.

എന്ന് സ്വന്തം,
മത്തായി }

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *